स्नातक तह मा भर्नाको लागि साधारण तथा साधारण समावेशी सिटहरुको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

Click here to download

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/1st_List.pdf