स्नातक तहमा भर्नाको लागि साधारण तथा साधारण समावेशी सिटहरुको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको तेश्रो सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

Click here to download

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Notice_3rd_List_1_1.jpg

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Notice_3rd_List_2-1.jpg