स्नातक तह मा भर्नाको लागि साधारण क्यापिटेशन तथा समावेशी क्यापीटेशन सिटहरुको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

Click here to download

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Capitation_1st_1-1.jpg

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Capitation_1st_2.jpg

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Capitation_1st_3.jpg