स्नातक तह मा भर्नाको लागि साधारण क्यापिटेशन तथा समावेशी क्यापीटेशन सिटहरुको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संसोधीत प्रथम सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना