स्नातकतहमाभर्नाको लागिसाधारण तथा साधारण समावेशी सिट र साधारण क्यापिटेशनतथा समावेशी क्यापीटेशन सिटहरुको लागी छनौट भएकाउम्मेदवारहरुको भर्ना हुने म्यादथपगरिएको सूचना ।