स्नातक तहमा भर्नाको लागि साधारण तथा साधारण समावेशी सिटहरुको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको चौथो सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Fourth_List_1.jpg

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Fourth_List_2.jpg