स्नातक तह मा भर्नाको लागि साधारण क्यापिटेशन तथा समावेशी क्यापीटेशन सिटहरुको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको दोश्रो सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Second_List_1.jpg

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Second_List_2.jpg

https://iofhc.edu.np/wp-content/uploads/2021/04/Second_List_3.jpg