स्नातक तह मा भर्नाको लागि विभागीय क्यापिटेशन सिटको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना