स्नातक तहमा भर्नाको लागि साधारण सिटको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको चौथो सूची(दोश्रो संसोधीत) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना