स्नातक तहमा भर्नाको लागि साधारण क्यापिटेशन सिटहरुको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको पाँचौ सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना