स्नातक तहमा भर्नाको लागि साधारण सिटको लागी छनौट भएका उम्मेदवारको आठौं सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना