स्नातक तहमा भर्नाको लागि साधारण क्यापिटेशन सिटहरुको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको दशौं सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना