स्नातक तहमा भर्नाको लागि साधारण क्यापिटेशन सिटको लागी छनौट भएका उम्मेदवारको तेह्रौं सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना